Kraftstasjoner

Transformatorstasjoner

REBAIOLI S.p.A. utfører byggearbeid, installasjon og koblinger i forbindelse med bygging av transformatorstasjoner.

Ved bygging av transformatorstasjoner benyttes armert betong for støttemurer, fundament for elektrisk utstyr, samt i bygninger for elektromekanisk- og driftsutstyr.

Kraftnettet er bygget opp etter følgende prinsipp: Kraften fra energiverkene overføres til transformatorstasjoner via høyspentlinjer. På transformatorstasjonene omformes kraften fra høyspenning til 130 kV spenning. Fra disse stasjonene starter det lokale spredenettet som omfatter mindre stasjoner for medium-/lavspenning; 130 kV omformes til 66 kV eller medium spenning.

REBAIOLI S.p.A. utfører elektromekaniske arbeider på steder der vanligvis føres kontroll med åpning av understasjonene og kontroll over interferenser. I relasjon med entreprisekontrakter fra distribusjonsselskaper utfører REBAIOLI S.p.A. de elektromekaniske arbeider som knyttes til installasjon av understasjoner.

REBAIOLI S.p.A. tilbyr rådgiving, prosjektering, installasjon og vedlikehold av leverte anlegg, alt med full servicegaranti.